De Voorstelling

 NL
It komt wer foar 't ljocht!

Twee kleinkinderen overdenken het werk van Klaes Westra en brengen weer zijn liedjes en sketches voor het voetlicht, aangevuld met nieuwe liedjes en grappen en oude familieherinneringen.

Klaes Westra was cabaretier, zanger en toneelspeler in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw. Met zijn gezelschap reisde hij door de provincie met zijn conferences en liedjes.

Iedereen kende zijn melangolische Plakje grūn en er werd gedanst op Djip yn'e Wālden. Maar hij was ook maatschappijkritisch met conferences als Harke fan de fūgelwacht over het kievitseizoeken en De swalker dat eigenlijk over consuminderen gaat!

Nu, bijna 75 jaar later, hebben de kleinkinderen van Klaes Westra, Aeltje Walsma en Gea Verhaag, al dat mooie materiaal aan liedjes en conferences van zolder gehaald. Zij hebben een programma gemaakt met zijn oude sketches en liedjes in een strak geregisseerd nieuw jasje, prachtig aangevuld met nieuw werk. Ouderwets lachen anno nu!

 FR
It komt wer foar 't ljocht!

Twa pakesizzers oertinke it wurk fan Klaes Westra en helje syn ferskes en sketskes wer foar 't ljocht, mei ynbring fan eigen wurk en ālde famylje-oantinkens.

Klaes Westra wie kabaretier, sjonger en toanielspiler yn'e jierren '50 en '60 fan de foarige ieu. Mei syn Selskip Klaes Westra reizge hy de provīnsje rūn mei syn konferinsjes en ferskes.

Eltsenien koe syn melangoalyske Plakje grūn en der waard dūnse op syn Djip yn'e Wālden. Mar hy wie ek maatskippykritysk mei konferinsjes as Harke fan de fūgelwacht oer it ljipaaisykjen en De swalker dat feitelyk oer konsuminderje giet!

No, hast 75 jier fierder, hawwe de pakesizzers fan Klaes Westra, Aeltje Walsma en Gea Verhaag, al dat moaie materiaal oan ferskes en konferenses fan 'e soulder helle. Sy hawwe in programma makke mei syn ālde sketskes en ferskes yn in strak regisseerd nij jaske, prachtich oanfolle mei nij wurk. Ālderwetsk leitsje anno no!